سنجش عدالت

سنجش عدالت

از نقطه نظر اسلامی، اساس حکومت برای برقراری و تحقق عدالت است
شهر نشینی پدیده ای بسیار پیچیده و در عین حال تاثیر گذار بر زندگی فرد، خانواده، جامعه و کشورهاست. در اکثر نقاط جهان شهرنشینی برنامه ریزی نشده و چالشهای فراوانی را برای سلامت و رفاه افراد و جامعه به همراه داشته ، سازمان های بین المللی و مراکز معتبر علمی دنیا نیز در سال های اخیر مطالعات و برنامه های متعدد را برای پاسخ به چالشها و کاهش نابرابری ها با تاکید بر عدالت شهری، انجام داده اند، که یکی از مهمترین آنها معرفی ابزار سنجش نابرابری های سلامت در شهر می باشد.

هدف کلی: توانمند سازی مردم همراه با کارکنان بین بخشی در زمینه نتایج سنجش عدالت در سلامت و جلب مشارکت آنها در انجام مداخلات در امور زندگی خود و محیط زیست ، همراه با ارتقاء کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی است.

با توجه به سیاستهای شهرداری تهران مبنی برمشارکت فعال شهروندان در ارتقای سلامت ، طرح مداخله برای کاهش نابرابری ها و بهبود شاخص های حاصل از طرح سنجش عدالت بر اساس رویکرد ابتکارات جامعه محور و همکاری بین بخشی در سطح محله تدوین و طی مراحل زیر به اجرا در آمده است

1-  ابلاغ نتایج دوره دوم طرح سنجش درقالب 43 موضوع به شهردار محترم منطقه .
2- برگزاری کارگاه آموزشی برای تبیین کلیات مرحله مداخله و تشریح موضوعات مورد سنجش .
3- برگزاری جلسه توجیحی شهردار ،  معاونان و مسئولان منطقه و آغاز رسمی مرحله مداخلات در منطقه .
4- تشکیل جلسه توجیهی برای هیات امناء محلات توسط مدیر محله و تشریح طرح مداخلات .
5- دریافت تایید و حمایت هیئت امناء برای شروع مرحله مداخله توسط مدیر مرحله .
6- تشکیل اعضای کمیته توسعه .
7- تصویب اولویت یا اولویت های محله توسط هیئت امناء و انعکاس به کمیته توسعه محله برای شروع عملیات مداخله .
8- تشکیل کارگروه مداخله برای هر اولویت منتخب .
9- برگزاری کارگاه آموزشی .
10- بررسی و تکمیل برنامه مداخله ارائه شده از سوی کارگروه مداخله و اعلام آن برنامه از طریق کمیته توسعه به هیئت امناء .
11- تصویب برنامه در هیئت امناء و ارسال رونوشت به اداره سلامت منطقه و اداره کل سلامت .
12- دریافت باز خورد اداره کل سلامت توسط اداره سلامت منطقه و اعمال موارد اصلاحی حسب مورد در هیئت امناء .
13- شروع عملیات مداخله با اعلام هیئت امناء و با مسئولیت مدیر محله درقالب کار گروه های منطقه انجام می گردد ..
15- گزارش پیشرفت ماهانه کارگروه مداخله توسط مدیر محله به کمیته توسعه محله و هیئت امناء و اداره سلامت منطقه .
16- گزارش فصلی از اجرای برنامه  های مداخلات محلات به اداره کل سلامت .
17- دریافت بازخورد از اداره کل سلامت توسط اداره سلامت منطقه .
18- اعمال نتایج حاصل از مداخله در نظارت و ارزشیابی .
19- مستند سازی بصورت نوشتاری و عکس و فیلم و ....  .
20- شرکت در جشنواره طرح مداخلات سنجش عدالت در سطح منطقه و تهران .