اعضای کمیته توسعه محله شورا

مشخصات اعضای کمیته توسعه محله شورا

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

سعید حقیقت خواه

مدیرمحله

2

فاطمه عبادی

نماینده کارگروه اجتماعی،آموزش و توانمندسازی

3

زهراسادات ابوئی

نماینده کارگروه سلامت ومحیط زیست

4

سمیرا نقی زاد

نماینده کارگروه فرهنگی وهنری

5

محمد سابقی

نماینده کارگروه مدیریت بحران وایمنی

6

شاهین  سخن شیرین

نماینده کارگروه ورزش واوقات فراغت

7

حسین افشار

نماینده کارگروه امورخدماتی ورفاهی

8

مریم امینی

مسئولخانه سلامت

9

محمد مظلومی

کارشناس اجتماعی ناحیه

10

حمید رضا میر ابو طالبی

کارشناس یا معتمد محل( به تشخیص هیئت امناء)

11

حسین هداوندی

کارشناس یا معتمد محل( به تشخیص هیئت امناء)

12

فرح روز گلابی

نماینده کانون های سلامت محور محله

13

ساجده شیر خانی

نماینده کانون های سلامت محور محله

اولین اولویت  مورد مداخله در محله شورا

ردیف

عنوان شاخص

1

خانوارهای زن سرپرست

                                                                                                            

مشخصات اعضای کارگروه مداخله محله شورا

عنوان شاخص

نام و نام خانوادگی عضو

سن

سمت

خانوارهای زن سرپرست

فاطمه عبادی

35

مدیر خانه کارآفرین

فرزانه شعاع

42

مدیر خانه اسباب بازی

سمیرا نقی زاد

23

فناوری اطلاعات

حسین افشار

33

مدیر علم و زندگی