ارتباط با سرای محله شورا

ارتباط با سرای محله

آدرس: خیابان سی متری نیروی هوایی - خیابان شهید احمد زاده - خیابان بصیر - نبش خیابان شهید شواخ - پلاک 31 

:وب سایت

www.Shora.mytehran.ir

: وبلاگ مرتبط

www.Sarayemehr89.persianblog.ir

:ایمیل

Sarayemehr89@yahoo.com

 :مدیر محله

سعید حقیقت خواه

کارشناس ریاضیات

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

:تلفن مستقیم

77750850

:ایمیل

Saeed.haghighatkhah@yahoo.com