تاریخچه محله شورا

 محدودهای که محله شورای کنونی در آن قرار گرفته است، در عهد قاجاریه فاقد هرگونه ساخت و سازی بود. اما عدم وجود آبادی و یا ساخت و سازهای شهری به معنی کم اهمیت بودن این نواحی قلمداد نمیشود. چرا که این محدوده در واقع مسیر عبوری برای رسیدن به شکارگاه سرخهحصار به حساب میآمد. (تهران قدیم، م، حسن بیگی و میرزا حسینی  عالیپور، مطلعین محله)

این محدوده تا آغاز قرن چهاردهم و شروع حکومت پهلوی بدون هیچ تغییری، شکل اولیه خود را حفظ کرد. طبق اظهارات ساکنین و مطلعین محله ساخت و ساز و شهرسازی مدرن درآن در دوران پهلوی دوم  حدودا تا شصت سال پیش آغاز شد.

  بر خلاف بسیاری از محلات شهر تهران، خیابان های محله شورا، که به دنبال گسترش شهرسازی در تهران شکل گرفت، از نظم هندسی بسیار مطلوبی برخوردار هستند. این خیابانها به ترتیب با پهنای هشت، ده و دوازده متری ساخته شدهاند. ( هداوندی و خیرخواه، مطلعین محله)

ساکنین محله شورا، علت نامگذاری این محله را میل و رغبت شهروندان ساکن در آن به عادت حسنه مشورت کردن نسبت میدهند. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، انی محله به نام جوراب بافی شهرت دشته که علت آن نیز وجود کارخانه جوراب بافی در این محدوده بود. (موسوی، عالی پور و موسوی، مطلعین محله)

 شهروندان این محله سهم بسیار بزرگی در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند و پس از پیروزی در زمان دفاع مقدس نیز شهدا و جانبازان بسیاری تقدیم اسلام و ایران کردند. طبق آمار بنیاد شهید این محله در طی دوران جنگ 300 شهید و بیش 170 جانباز و آزاده داشته است. (میرزا حسنی و زیبخش مطلعین محله)