معرفی محله

              محله شورا یکی از محلات منطقه سیزده شهرداری است که تفریبا در قسمت شمال شرقی آن قرار گرفته است. این محله از شمال به منطقه هشت شهرداری ، از جنوب به محله حافظیه، از شرق به محله آشتیانی و از غرب به محله امامت منتهی میشود. (شناسنامه محلات منطقه سیزده، شهرداری منطقه سیزده)