تماس با مدیران خانه ها

مدیر خانه فرهنگ و هنر و علم و زندگی :خانم فهیمه عرب زاده 77750857

مدیر خانه تسنیم و کار آفرینی و خانه کتاب: -

مدیر خانه دوام : خانم قمر کاشانی ابراهیم آباد 77750859

مدیر خانه کودک : خانم مریم خسروی 77750857

مدیر خانه سلامت : خانم فریده ایمانیان 77750842

مدیر خانه فناوری اطلاعات و فضای مجازی: احمد سیف اشرفی 77750857

94/10/30