سرای محله و رسانه

انتشارات کانون سرای مهر وابسته به سرای محله شورا ارائه می دهد :

مجموعه نرم افزارهای چند رسانه ای

مجموعه آموزش های سمعی و بصری زبان و ادبیات انگلیسی ، فارسی و عربی

مجموعه شعر و نرم افزار های کاربردی

 

 

 

 

سرای محله و رسانه

 

مقاله کانون طراحان گرافیک سرای محله شورا در ویژه نامه عید نشریه جوان در نوروز

 

 

ویژه نامه عید جوان .pdf