جشنواره پژواک

بسمه تعالی

فراخوان نخستین جشنواره

» پژواک محله «

پژوهش و اطلاعات کاربردی محله ای

با استعانت از درگاه الهی و نظر به اهمیت و ضرورت تدوین و جمع آوری پژوهش ها و مطالعات محله ای در جهت نهادینه

کردن محله محوری، اداره کل مطالعات فرهنگی- اجتماعی شهرداری تهران در نظر دارد با مشارکت نهادهای مرتبط و

همکاری متخصصان، پژوهشگران و صاحب نظران حوزه پژوهش، نخستین جشنواره پژوهش و اطلاعات کاربردی محله ای

)پژواک محله( شهر تهران در آذر ماه 1392 برگزار نماید.

الف - بخش های اصلی جشنواره:

-1مقاله پژوهشی

-2آثار پژوهشی محله ای

-3 گزارش هم اندیشی های محله ای

-4 ایده های پژوهشی محله ای

-5 ترسیم سیمای اجتماعی و فرهنگی محله )نیم رخ محله(

-6 سند توسعه مطالعات و پژوهش های محلی ای

محورهای جشنواره:

.1 در بخش مقاله پژوهشی

.1.1 پژوهش های محلی: مبانی نظری، چیستی و چرایی آن

.2.1 جایگاه پژوهشگران محله و خانه پژوهش در نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری محله

.3.1 چالش ها و مشکلات پژوهش های محله ای

.4.1 راهکارها و ساز و کارهای ارتقای خانه پژوهش در بهبود کیفیت زندگی محله

.5.1پیوست های اجتماعی و فرهنگی در مقیاس محله و نقش پژوهشگران محله

.6.1 راهکارها و الگوهای جلب مشارکت اثرگذاران در خانه های پژوهش

.7.1 شیوه های مشارکتی در پژوهش های محلی با تأکید بر فعالیت خانه پژوهش

8.1. طرح تفصیلی محله: الزامات و اقتضائات آن

.2 در بخش آثار و گزارش های پژوهشی محله ای

.1.2 مشارکت محله ای: ویژگی ها، چالش ها و راهکارها

.1.2.2 تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود مشارکت در محله :چالش ها، مشکلات و راهکارهای ارتقای کمی و

کیفی مشارکت در محله

.1.2.1 نقش، جایگاه و بررسی عملکرد مدیریت محله در ساختار مشارکتی

.1.2.9 مطالعه تطبیقی مشارکت محله ای )یک محله تهران و محله های سایر شهرها یا کشورهای دیگر(

در بخش گزارش هم اندیشی های محله ای

.9.2 آموزش وتوانمندسازی محله ای

.9.1 فرهنگی و هنری

.9.9 سلامت و محیط زیست محله ای

.9.4 توسعه زیرساخت های محله ای

.9.5 مشکلات و آسیب های محله ای

.9.6 ورزش و اوقات فراغت محله ای

.4 در بخش ایده های پژوهشی محله ای

.4.2 طرحنامه های پژوهشی

.4.1 کاربست های پژوهشی

.4.9 کاربست های مدیریتی ج- شرایط عمومی تدوین و ارسال پژوهش ها

-2 آثار ارسالی مبتنی بر داده های پژوهش های میدانی باشد.

-1 2931 باشد. - آثار ارسالی باید متکی به پژوهش های سال های 2931

-9 غیر از بخش مقاله های پژوهشی، آثار مرتبط با پنج محور دیگر باید مربوط به یک محله از 914 محله تهران

باشد.

-4 آثار ارسالی به طور دقیق یکی از محورها و زیر محورهای مدنظر را پوشش دهد.

-5 به عنوان یک معیار خاص و ویژه این جشنواره، آثار حتی الامکان مشارکتی و با مشارکت و همکاری ذی نفعان

محله ای)مدیر محله، خانه ها، پژوهشگر محله و هیئت امنا( تهیه شده باشد.

-6 ساختار و شکل تدوین و نگارش مقاله ها و گزارش ها باید در چارچوب مقاله ها وگزارش های علمی  پژوهشی

تنظیم شود.

-1 جداول، نمودار، آمار و اطلاعات لازم پیوست آثار باشد.

-1 خلاصه و چکیده پژوهش ارسالی به تایید کمیته علمی جشنواره برسد

د- چگونگی ارسال آثار:

.2 ارسال آثار به دبیرخانه اجرایی جشنواره مستقر در معاونت های فرهنگی و اجتماعی شهرداری مناطق 11 گانه

.1 آثار در دو قالب به دبیرخانه ارسال می شوند:

ü از طریق ارسال دست نوشته و پرینت آثار به دبیرخانه های اجرایی در مناطق )آدرس معاونت امور

اجتماعی و فرهنگی مناطق 11 گانه، نشانی پستی دبیرخانه مرکزی گروه علمی به نشانی بالاتر از میدان

- 11696941 – گلها، خیابان جهان آرا، کوچه رحیم زاده پلاک 16 زنگ 2 واحد 9 و تلفن 11114196

11696244

ü از طریق بارگذاری بر روی سایت مربوط به جشنواره www.PejvakeMahale.ir

)لازم به ذکر است آثار با فرمت doc تحت برنامه word 2010-2013 ،فونت 24 B zar باشند(

.9 مشخصات کامل پژوهشگر و محقق در صفحه نخست اثر همراه با شماره تماس و ایمیل ارسال گردد.

6

ه- چگونگی بررسی و انتخاب آثار پژوهش برتر:

-2 ابتدا شاخص ها و محورهای ارزیابی توسط کمیته علمی مستقر در اداره کل مطالعات به مناطق اعلام می گردد.

-1 همه آثار پژوهشی در هر منطقه توسط معاونت اجتماعی و فرهنگی جمع آوری می شود. از این رو، پژوهشگران

علاقه مند به شرکت در جشنواره باید اثر پژوهشی خود را با توجه به محله مورد نظر، به معاونت اجتماعی و

فرهنگی منطقه شهرداری آن محله تحویل دهد.

-9 بررسی اولیه آثار گردآوری شده بر اساس شاخص های اعلام شده از سوی کمیته علمی، توسط معاونت

فرهنگی، اجتماعی در منطقه صورت می گیرد.

-4 نتایج بررسی اولیه کلیه آثار از سوی مناطق به کمیته علمی ارسال می گردد.

-5 آثار انتخاب شده در مرحله اول با لحاظ کامل شاخص های علمی توسط کمیته علمی در اداره کل بررسی و

داوری می شود و برگزیدگان هر رشته انتخاب می شوند.

ط - جوایز

.2 در بخش مقاله به 9 اثر برگزیده جایزه تعلق خواهد گرفت.

.1 در بخش آثار پژوهشی برای آثار برگزیده اول تا سوم هر یک از محورهای ده گانه 9 جایزه و جمعا 91

جایزه تعلق خواهد گرفت. البته برترین اثر پژوهشی این بخش، در بین رتبه های اول، جایزه ویژه دریافت

خواهد نمود.

.9 برای گزارش هم اندیشی های محله ای، ایده های پژوهشی محله ای، ترسیم سیمای اجتماعی و فرهنگی محله

و سند توسعه مطالعات و پژوهش های محله ای به تفکیک برای آثار اول تا سوم و در مجموع 21 جایزه

تعلق می گیرد.

)سایر اخبار و اطلاعات مربوط به جشنواره متعاقبا در__در سایت جشنواره اطلاع رسانی خواهد شد(.

و- مهلت ارسال:

.2 ارسال چکیده و اصل مقاله تا 5 مهر ماه

.1 ارسال اصل مقالات و آثار پژوهشی تا 5 آبان ماه


 

 

92/08/01