قوانین و مقررات

بايدها:1. تكريم ارباب رجوع و حفظ حرمت و شخصيت آنان
2. خوشرويي و خوش برخوردي در مواجه با ارباب رجوع
3. پاسخگويي و مسئوليت پذيري در قبال كار ارباب رجوع
4. توجيه قانوني، عقلي و منطقي عدم انجام خواسته هاي نامربوط  ارباب رجوع
5. توجه به كسب رضايت مردم و در نهايت رضايت الهي
6. رعايت عدالت و انصاف در برخورد با مراجعين
7. رعايت اخلاق اداري و تواضع در برابر مردم
8. رعايت اخلاق اسلامي در برخورد با مراجعين
9. حضور به موقع در محل كار و تعيين جايگزين براي انجام امور مراجعين در اوقات عدم حضور در محل كار
10. تسريع و تسهيل در انجام امور مردم
11. پيگيري و رسيدگي به امورات، مشكلات و شكايات ارباب رجوع
12. درست و به موقع انجام دادن كارهاي مردم
13. داشتن سعه صدر و تمايل مثبت در برخورد با ارباب رجوع

14. گوش دادن اثر بخش به خواسته ها و ارائه اطلاعات و راهنمايي لازم و كافي ارباب رجوع


نبايدها:


1. تبعيض نژادي، قومي، خويشاوندي، مذهبي و جنسي در ارائه خدمت به ارباب رجوع
2. تجسس در امورات شخصي ارباب رجوع
3. اخاذي، رشوه خواري و اخذ وجه بيش از تعرفه هاي مقرر در قانون
4. تاثير و قبول توصيه و سفارش در ارائه خدمات ارباب رجوع
5. منت گذاشتن و چشم داشت از بابت انجام امورات مراجعين
6. ترك محل كار در اوقات موظفي اداري بدون دليل و اجازه
7. افشاي اسرار و اطلاعات محرمانه ارباب رجوع