نشریه اسکن شده

انتشارات کانون سرای مهر وابسته به سرای محله شورا ارائه می دهد :

مجموعه نرم افزارهای چند رسانه ای

مجموعه آموزش های سمعی و بصری زبان و ادبیات انگلیسی ، فارسی و عربی

مجموعه شعر و نرم افزار های کاربردی